Судска управа

Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови су у надлежности судске управе и организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.


Судску управу Прекршајног суда у Београду чине:

В.Ф. Председника суда

Судија Оливера Ристановић

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

Заменици Председника суда

Јасмина Савић Поповић, Ивана Влаовић и Ђуро Павлица

Председник извршног одељења је судија Предраг Богавац.

За заменике председника Суда ван седишта Суда одређује се судија Радмила Лукић, за Одељење Суда у Барајеву, и судија Петар Спасојевић, за Одељење Суда у Гроцкој, који ће обављати поједине послове судске управе који им буду поверени.

Суд има једног или више заменика председника суда, који замењују председника суда у случају спречености или одсутности.

Управитељ суда

Зорана Карачић

Управитељ суда помаже председнику суда у пословима судске управе који се односе на финансијско-материјално и административно-техничко пословање суда, у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Секретар суда

Немања Радосављевић

Секретар суда помаже председнику у пословима судске управе у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Административно технички секретари

Жељка Кладар, Драгана Новаковић Поповић и Бранка Бракус

Прима и распоређује писмена упућена председнику суда, секретару суда и управитељу суда, по прибављеном упознаје се са садржином писмена, заводи их у одговарајући уписник судске управе и износи у рад.

Шеф Рачуноводства

Слађана Булатовић

Организује и руководи радом рачуноводства и обезбеђује законитост рада, организује целокупно финансијско-материјално пословање прекршајног суда, заједно са управитељем суда саставља финансијски план, периодични обрачун и завршни рачун Прекршајног суда у складу са Законом о Буџету.

Управитељ судске писарнице

Драгана Гобељић

Руководи радом свих одсека писарнице суда, пријемне канцеларије, експедиције и архиве и координира њихов рад.

Интерни ревизор

Нада Недић Филиповић

Обавља непосредне и оперативне послове ревизије, анализира и обењује све финансијске пословне функције из надлежности Прекршајног суда у Београду, проверава примену закона и поштовање правила интерне контроле.

Руководилац службе за кадровске и персоналне послове

Душанка Миладиновић

Припрема нацрте анализа и извештаје у области кадровске политике у Суду, врши анализу радних места у поступку разврставања радних места, обавља послове у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља.