СУДСКА УПРАВА

Послови везани за унутрашњу организацију и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови су у надлежности судске управе и организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Судску управу Прекршајног суда у Београду чине:

ПРЕДСЕДНИК СУДА
судија Оливера Ристановић
*Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.

ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДА
Јасмина Савић Поповић, Ивана Влаовић и Ђуро Павлица
Председник извршног одељења је судија Предраг Богавац.
За заменике председника Суда ван седишта Суда одређује се судија Радмила Лукић, за Одељење Суда у Барајеву, и судија Петар Спасојевић, за Одељење Суда у Гроцкој, који ће обављати поједине послове судске управе који им буду поверени
*Суд има једног или више заменика председника суда, који замењују председника суда у случају спречености или одсутности.

УПРАВИТЕЉ СУДА
Зорана Карачић
*Управитељ суда помаже председнику суда у пословима судске управе који се односе на финансијско-материјално и административно-техничко пословање суда, у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

СЕКРЕТАР СУДА
Романа Вујичић
*Секретар суда помаже председнику у пословима судске управе у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИ
Жељка Кладар
Драгана Новаковић Поповић
Бранка Бракус

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Слађана Булатовић

УПРАВИТЕЉ ПИСАРНИЦЕ
Драгана Гобељић

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Нада Недић Филиповић


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981