Јавност Рада


Јавност рада суда обезбеђује се: јавним одржавањем рочишта, објављивањем одлука, давањем обавештења заинетесованим лицима о току прекршајног поступка, упознавањем јавности о свом раду путем средстава јавног информисања.

У складу са Законом о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/2013) претрес је јаван. Судија који води прекршајни поступак може искључити јавност за цео претрес или један његов део ако то захтевају општи интереси или разлози морала. Ако се поступак води против малолетника, претрес ће се одржати без присуства јавности.

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и прекршајним поступцима, председник, судије и остали запослени дужни су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности учесника у поступку.

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје председник суда. Председник суда се стара и о равномерној заступљености представника различитих медија на суђењима.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника, уз претходно прибављену сагласност судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са посебним законом.

У циљу обезбеђења јавности рада Прекршајни суд у Београду даје податке:

  1. Порески идентификациони број: 106400239;
  2. Радно време Прекршајног суда у Београду је од 07:30 до 15:30 сваког радног дана;
  3. Адреса Прекршајног суда у Београду је ул. Устаничка бр. 14, Београд, е-mail: uprava@bg.pk.sud.rs и predsedniksuda@bg.pk.sud.rs;
  4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Председник суда, судија Оливера Ристановић, тел. 011/655-09-81.

Поступање по притужбама на рад суда


У складу са одредбом чл. 8 Закона о уређењу судова, странка и други учесник у судском поступку имају право притужбе на рад суда када сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав недозвољен утицај на његов ток и исход.

Када странка или други учесник у судском поступку поднесе притужбу, председник суда је дужан да је размотри и да о њеној основаности и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

Ради благовременог и тачног информисања странака о основаности поднете притужбе, веома је важно да странке у притужби коју подносе означе све неопходне податке како би председник суда могао да испита притужбу, а посебно: ознаку предмета, разлог притужења или представке и име, презиме и тачну адресу пребивалишта подносиоца притужбе.

Све притужбе на рад судија и судског особља овог суда, као и ургенције странака подносе се у писаном облику.