КОНТАКТ

Прекршајни суд у Београду

11000 Београд, Устаничка бр. 14

Назив органа:: Прекршајни суд у Београду
Адреса седишта: Устаничка бр. 14, Beograd
Матични број: 17772821
Порески идентификациони број: 106400239
Адреса за пријем поднесака: Устаничка бр. 14, пулт поред главног улаза
Адреса за пријем електронских поднесака: uprava@bg.pk.sud.rs i predsedniksuda@bg.pk.sud.rs
Радно време: радним данима од 07.30 – 15.30 часова, док у нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије у просторијама ПУ за Град Београд у Ул. Булевар деспота Стефана 107.

Одељење Суда у Барајеву налази се у ул. Светосавска бр. 2, тел. 011/8302-126, pksbarajevo@gmail.com
Одељење Суда у Гроцкој у ул. Булевар ослобођења бр. 22, tel. 011/8500-482, pksgrocka@gmail.com

Дежурне службе налазе се у:
- ул. Деспота Стефана бр. 107, Дежурна служба
- ул. Савска бр. 35, Дежурна служба
- ул. Макензијева бр. 31, Дежурна служба, 011/2453-142, лок. 199, pksmakenzijeva@gmail.com

Судска управа

Председник суда: Оливера Ристановић, Устаничка 14, 11000 Београд
011/655-0982, е-маил: predsedniksuda@bg.pk.sud.rs

Секретар суда: Романа Вујичић, ул. Устаничка бр. 14, 11000 Београд, е-маил: sekretar@bg.pk.sud.rs

Управитељ суда: Зорана Карачић, ул. Устаничка бр. 14, , 11000 Београд, канц. бр. 149, е-маил:z.antic@bg.pk.sud.rs

Административно технички секретар:

Жељка Кладар 011/655-0982, е-маил: uprava@bg.pk.sud.rs и predsedniksuda@bg.pk.sud.rs
Драгана Новаковић Поповић 011/655-0879
Бранка Бракус 011/655-0863, troskovi@bg.pk.sud.rs - за информације о исплати трошкова адвоката по правоснажним решењима

Писарница:

Управитељ писарнице: Драгана Гобељић, ул. Устаничка бр. 14, тел. 011/655-08-78, pisarnica@bg.pk.sud.rs

Шеф одсека писарнице: Александра Шулић, ул. Устаничка бр. 14, тел. 011/655-08-73.

Шеф одсека извршења: Мирјана Досковић, ул. Устаничка бр. 14, тел. 011/655-08-77.

ИТ Одсек (Одсек информационих технологија)

Руководилац сектора за информатичке и аналитичке послове: Миљана Николић, ул. Устаничка бр. 14, канц. бр. 32

Систем администратор: Бранко Преловац, ул. Устаничка бр. 14, канц. бр. 32

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА:
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја - судија Ђуро Павлица, телефон 011/655-0829.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981