ПРАВНИ ПРОПИСИ

У обављању делатности државног органа Прекршајни суд у Београду и организационе јединице суда примењују Устав Републике Србије, Закон о прекршајима, Закон о уређењу судова, Судски пословник, Закон о судијама, Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о државним службеницима, Закон о платама државних службеника и намештеника, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о јавним набавкама, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о заштити података о личности, Закон о судским таксама и друге законе и подзаконске акте.

Прекршајни суд у Београду у свом раду користи преко 200 закона и око 800 подзаконских аката, а најчешће коришћени прописи су: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Царински закон, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о агенцији за борбу против корупције, Закон о финансирању политичких активности, Закон о јавном реду и миру, Закон о оружју и муницији, Закон о странцима, Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, Закон о јавном информисању и медијима, Закон о оглашавању, Одлука о комуналном реду, Одлука о ауто-такси превозу, Законик о кривичном поступку, Закон о извршењу кривичних санкција, Европску конвенцију о људским правима, као и друге законе и подзаконске акте.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981