Информатор о раду Прекршајног суда у Београду


Информатор о раду Прекршајног суда у Београду представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Београду, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Информатор ће редовно бити ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа. Исти се бесплатно може добити у писаном облику у седишту Суда, ул. Устаничка број 14, и преузимањем у електронском облику са званичне интернет презентације Прекршајног суда у Београду – www.bg.pk.sud.rs

За тачност и потпуност података које Информатор садржи одговорна је председница Прекршајног суда у Београду Оливера Ристановић која у име и за рачун Прекршајног суда у Београду поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.


Преузмите комплетан информатор