• Све
  • Контакт
  • Предмет
  • Плаћање

Где се налази Прекршајни суд у Београду?


Седиште суда смештено је у Устаничкој улици број 14. Одељење суда у Барајеву налази се на адреси Светосавска 2, Барајево. Одељење суда у Гроцкој налази се у Булевару ослобођења 2, Гроцка.

Како могу да се обратим суду?


Суду се можете обратити позивом на број телефона: 011/655-0981 или путем електронске поште на адресу uprava@bg.pk.sud.rs

Које је радно време суда?


радним данима од 07.30 – 15.30 часова, док у нерадним данима и празницима дежурају
дежурне судије у просторијама ПУ за Град Београд у Ул. Булевар деспота Стефана 107.

Зашто се нико не јавља на телефоне који су на Web страници суда?


Прекршајни суд у Београду нема телефонску централу, већ свака канцеларија има свој посебан број. Судије Прекршајног суда у Београду немају одвојене кабинете од судница и у време када имају суђења, телефони су утишани. Писарница и Управа суда свакодневно одговарају на многобројне позиве странака, али приликом позивања, уколико је линија заузета, не добијате сигнал да је заузета, већ сигнал звона па стичете утисак да се нико не јавља. Због великог броја предмета којима овај Суд поступа, препоручујемо да користите адресе електронске поште јер ће на сваку Вашу поруку бити одговорено.

Поштар ми је оставио обавештење из суда... Шта треба да урадим и да ли могу да знам о чему се ради?


На адреси на којој је пријављено Ваше пребивалиште, покушано је уручење судског писмена - позива, судске одлуке, налога за поступање. На обавештењу је назначено да у року од 15 дана можете писмено преузети у Прекршајном суду у Београду, ако се не ради о одељењима суда у Барајеву или Гроцкој. Писмено можете преузети лично на пулту уручења у приземљу зграде Прекршајног суда у Београду у улици Устаничка број 14. Путем телефона се у складу са одредбом члана 129 Закона о прекршајима могу давати само кратка обавештења, евентуално о томе да ли Вам је упућен позив или је експедована нека одлука суда без улажења у саму садржину документа. По броју предмета који је назначен на обавештењу које Вам је остављено можете на Току предмета прекршајних судова проверити о каквом акту суда је реч.

Постоји ли могућност да не долазим у суд а да закључим споразум о признању прекршаја?


Уколико сте добили позив суда за рочиште ради саслушања поводом учињеног прекршаја из области саобраћаја, пореског поступка и администрације, кршења Закона о спречавању корупције, Закона о приватном обезбеђењу и сл. уз достављен позив и захтев за покретање прекршајног поступка можете се јавити подносиоцу захтева за покретање прекршајног поступка, који је назначен у горњем левом углу захтева, ради закључења споразума. Споразум ће подносилац захтева доставити суду службеним путем те немате обавезу да се јављате по позиву суда, а уколико желите споразум можете и лично доставити или га скенираног послати путем сервиса електронске поште.

На рачун који ми је достављен не могу да извршим уплату електронским путем.


Исти рачун користити без цртица приликом електронског плаћања. Уколико из било ког другог разлога нисте у могућности да платите новчану казну са унетим позивом на број, пошаљите на адресу електронске поште Председника суда или писарнице обавештење да имате проблем са уплатом, како бисте добили прецизне инструкције.

Како да одложим рочиште и оправдам изостанак са рочишта?


Уколико сте добили позив суда да лично приступите ради саслушања а не да доставите писану одбрану, а спречени сте да одређеног дана приступите у суд дужни сте да пре заказаног рочишта или најкасније тог дана доставите суду доказ о спречености са позивом на број предмета суда. Доказ о спречености можете доставити путем електронске поште, препорученом пошиљком или предати на писарницу Суда.

По уплатници која је стигла уз пресуду не могу да извршим уплату јер није добар позив на број. Шта да радим?


Обратити се писарници суда на телефон или адресу електронске поште (Председник суда или писарница), како бисте добили прецизне инструкције. Неопходно је назначити број предмета по коме није могуће извршити уплату.

Да ли могу уместо другог члана породице да преузмем пошиљку?


Пошиљку може преузети само лице на кога је лично назначена. Друго лице мора имати уредно овлашћење да уместо Вас преузме судско писмо.

Био је покушај уручења, колико времена имам да преузмем пошиљку?


У обавешењу које Вам је остављено стоји да имате рок од петнаест дана да преузмете пошиљку у суду а да ће уколико у том року не приступите писмено бити истакнуто на огласну таблу суда где ће стајати осам дана. Уклањањем са огласне табле суда, осмог дана од истицања, писмено се сматра урученим

Огласне табле се налазе у суду а електронска огласна табла суда није у у функцији.

Платио сам новчану казну, да ли има потребе да доставим доказ о уплати?


Новчана казна коју уплатите евидентира се преко трезора истеком рока од 24 часа од уплате а ако сте уплату извршили преко мењачнице тај рок може да буде и дужи. Свакако је за Вас добро да доказ о уплати сачувате а након неколико дана проверите у Регистру неплаћених новчаних казни да ли сте и даље у евиденцији а уколико јесте можете уплатницу скенирати и послати на адресу електронске поште суда.

Добио сам обавештење по предмету ИПР3 - а живим ван Београда, како могу да сазнам о чему се ради?


Уколико сте добили пошиљку из суда по којој је остављено обавештење где је као врста уписника у броју предмета назначен ИПР, ИПР3 можете отићи на јавно доступан Регистар неплаћених новчаних казни где ћете уношењем свог имена и презимена ћириличним писмом и јединственог матичног броја грађана моћи да дођете до уплатнице по којој суд врши принудну наплату.

Уколико је ознака предмета ПР можете отићи на интернет страницу Ток предмета прекршајних судова где уношењем суда према седишту, врсте уписника (ПР), године под у којој је вођен предмет (ПР 2345/2013) и имаћете увид да ли Вам је обавештење достављено по решеном или нерешеном предмету и којој фази поступка се предмет налази.

Добио сам решење о обустави поступка извршења а новчана казна се и даље налази у регистру неплаћених новчаних казни. Зашто?


На основу члана 334. став 3. Закона о прекршајима, новчана казна и трошкови поступка, подаци о кажњеном лицу као и сви остали подаци у вези са тиме бришу се из регистра неплаћених новчаних казни одмах након што кажњени плати целокупан дугован износ односно по притеку рока од 4 године од дана када су прекршајни налог или осуђујућа пресуда постали правоснажни.

Околност да је суд донео решење о обустави поступка извршења услед застарелости није основ за брисање података, изузев уколико је од правоснажности одлуке прошло 4 године а није учињен нови прекршај.

Како могу да се обратим поступајућем судији?


Судији се можете обратити позивом на број телефона: 011/ 655 - 0982 где ће Ваш позив бити преусмерен на судницу у којој судија поступа. Напомињемо да судије у истом простору и суде па је велика вероватноћа да због суђења које је у току неће бити у могућности да се јаве због чега се судији можете обратити и у путем електронске поште на адресу Председника суда а Ваша порука ће бити прослеђена на адресу електронске поште судије.

Како могу да проверим у којој фази је поступак који се води против мене?


Уколико знате да се против Вас води поступак, као странка у поступку имате могућност да извршите увид у списе предмета и да тражите копију списа предмета. О месту и времену када можете да извршите увид обавештава Вас писарница суда. Уколико преузмете копију списа предмета имате обавезу да платите судску таксу у износу од 20 динара по страници а такса се плаћа судским таксеним маркама.

Уколико имате сазнање под којим бројм се води поступак притив Вас, на Току предмета прекршајних судова, уз бирање суда у Београду, одабира врсте уписника (ПР, ПРМ, ИПР, ИПР3) и назнаке броја предмета са годином можете видети све евидентиране радње у поступку, као и врсту одлуке уколико је донета.

Уколико Вам је остављено обавештење по ИПР3 броју у Регистру неплаћених новчаних казни можете уносом личног имена и презиме и ЈМБГ наћи уплатницу по којој можете поступати. У истом регистру можете наћи и уплатницу за изречену санкцију, новчану казну, по правоснажно окончаном поступку, где је донета осуђујућа пресуда.

Страница са најчешће постављеним питањима и одговорима се константно ажурира. За сва питања на која нисте пронашли одговор можете се обратити суду путем електронске поште на адресу Председника суда.