Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

МИЛАН МАРИНОВИЋ

Рођен 13. фебруара 1963. године у Ваљеву. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1989. године. Правосудни испит положио 1997. године.
Од септембра 1994. године радио као приправник код Градског судије за прекршаје у Београду а по положеном правосудном испиту као стручни сарадник у истом органу.
Одлуком Владе Републике Србије од 14.08.1998. године први пут именован за судију код Градског судије за прекршаје у Београду, а затим 24.08.2006. године поново именован на исту функцију.
Као представник судија за прекршаје Републике Србије, у току 2009. године био је члан радне групе за израду мерила и критеријума за избор судија у Републици Србији.
На предлог Високог савета судства Одлуком о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности коју је донела Народна скупштина Републике Србије 29.12.2009. године изабран за судију Прекршајног суда у Београду. Одлуком о избору судија на сталну функцију коју је донео Високи савет судства изабран за судију на сталној судијској функцији у Прекршајном суду у Београду.
Био је члан радне групе коју је образовало Министарство правде и државне управе а која је урадила нацрт Закона о прекршајима који је 2013. године усвојила Народна скупштина Републике Србије и чија је примена почела 01.03.2014. године.
Ангажован као члан радне групе за израду Практикума за поступање судија прекршајних судова по новом Закону о прекршајима и радне групе за израду Збирке образаца по новом Закону о прекршајима.
Тренутно члан неколико радних група за измене постојећих прописа, међу којима су: Радна група која је образована одлуком Председника Владе Републике Србије са задатком да изради нацрт Закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. Био члан радне групе која је израдила нацрт Закона о заштити узбуњивача.
Учествовао као предавач на тему најважнијих новина по новом Закону о прекршајима, основних начела прекршајног поступка, прекршајног налога, захтева за покретање прекршајног поступка по новом Закону о прекршајима и споразума о признању прекршаја.
У досадашњој каријери објавио више радова у вези прекршаја и прекршајног поступка на теме: „Проблеми судија за прекршаје као последица нејасноћа неких прописа о прекршајима (2006. године)“, „Задржавање лица под дејством алкохола или других омамљујућих средстава и задржавање путне исправе окривљеног као мере за обезбеђење присуства окривљеног у прекршајном поступку“, „Прекршаји по Закону о агенцији за борбу против корупције и Закону о финансирању политичких активности (2012. године)“, „Прекршајни налог по новом Закону о прекршајима (2013. године)“ као и „Споразум о признању прекршаја за прекршаје из области безбедности саобраћаја на путевима“.
Заменик члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013.-2018. године.
Члан Програмског савета Правосудне академије.
Учествовао у организацији и одржавању више округлих столова судија Прекршајног суда у Београду са представницима Агенције за борбу против корупције, Државне ревизорске институције, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Управе царина – Одсека за царинске прекршаје Царинарнице Београд.
Одлуком Високог савета судства од 30.12.2009. године постављен за вршиоца функције председника Прекршајног суда у Београду.
Одлуком о избору Председника Прекршајног суда у Београду, од стране Народне скупштине Републике Србије од 23.05.2014. године, је изабран за председника Прекршајног суда у Београду на пет година.


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981