Република Србија
Прекршајни суд у Београду

latinica

ЈАВНОСТ РАДА

Јавност рада суда обезбеђује се: јавним одржавањем рочишта, објављивањем одлука, давањем обавештења заинетесованим лицима о току прекршајног поступка, упознавањем јавности о свом раду путем средстава јавног информисања.

У складу са Законом о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 65/2013) претрес је јаван. Судија који води прекршајни поступак може искључити јавност за цео претрес или један његов део ако то захтевају општи интереси или разлози морала. Ако се поступак води против малолетника, претрес ће се одржати без присуства јавности.

У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јавности о раду суда и прекршајним поступцима, председник, судије и остали запослени дужни су да обезбеде потребне услове, као и одговарајући приступ медијима у погледу актуелних информација и поступака који се воде у суду, водећи рачуна о интересима поступка, приватности, као и безбедности учесника у поступку.

Обавештења за медије о раду суда и појединим предметима даје председник суда. Председник суда се стара и о равномерној заступљености представника различитих медија на суђењима.

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника, уз претходно прибављену сагласност судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда може се обавити само уз претходно прибављено писано одобрење председника, у складу са посебним законом.

У циљу обезбеђења јавности рада Прекршајни суд у Београду даје податке:

  1. Порески идентификациони број: 106400239;
  2. Радно време Прекршајног суда у Београду је од 07,30 до 15,30 сваког радног дана;
  3. Адреса Прекршајног суда у Београду је ул. Устаничка бр. 14, Београд, е-mail: staresina_gprek@ptt.rs;
  4. Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је Председник суда, судија Милан Мариновић, тел. 011/655-09-82.

Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981