ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Пријем поште: Шалтер пријема поште отворен је сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова. Приликом пријема писмена службеник на пријему дужан је да на примерак поднеска странке стави пријемни печат. За пријем поднесака не наплаћује се такса.

Издавање уверења: Уверења да физичка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречана заштитна мера забрана вршења одређених делатности и забрана правном лицу да врши одређене делатности, издају се на лични захтев странке. Уверења се издају сваког радног дана од 08.30 до 14.00 часова у ул. Устаничка 14.

Судске таксене марке се могу купити на шалтерима поште

Приликом преузимања уверења обавезно понети доказ о уплати таксе (уплатницу) и пуномоћје за подизање уверења.

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА У ПДФ ФОРМАТУ

Сагласност за обраду података о личности
Правно лице - да није изречена мера забране вршења одређене делатности
Физичко лице - за лица којима је одузета возачка дозвола
Физичко лице - да није изречена мера забране вршења одређене делатности
Физичко лице - да није прекршајно кажњавано


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981