ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Пријем поште: Шалтер пријема поште отворен је сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова, док се листинзи за окривљене издају сваког радног дана од 08.30 до 14.00 часова у ул. Устаничка 14. Приликом пријема писмена службеник на пријему дужан је да на примерак поднеска странке стави пријемни печат. За пријем поднесака не наплаћује се такса.

Издавање уверења: Уверења да физичка и правна лица нису прекршајно кажњавана и да им није изречана заштитна мера забрана вршења одређених делатности и забрана правном лицу да врши одређене делатности, издају се на лични захтев странке. Уверења се издају сваког радног дана од 08.30 до 14.00 часова у ул. Устаничка 14.

Због ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о судским таксама од дана 04.04.2016. године се мења део одлуке који се односи на поуку о правном леку и уместо жиро рачуна суда жалба се таксира судским таксеним маркама које морају бити залепљене на поднеску жалбе док у осталом делу правна поука остаје иста.

Судске таксене марке се могу купити на шалтерима поште

Приликом преузимања уверења обавезно понети доказ о уплати таксе (уплатницу) и пуномоћје за подизање уверења.

ПРЕУЗИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА У ПДФ ФОРМАТУ

Захтев за правно лице за потребе тендера
Захтев за физичко лице
Захтев за именовање у одбор банке


Copyright© 2014. Прекршајни суд у Београду. Седиште: Устаничка број 14, тел. 011/655-0981