Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

IZDAVANJE UVERENJA

Prijem pošte: Šalter prijema pošte otvoren je svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova, dok se listinzi za okrivljene izdaju svakog radnog dana od 08.30 do 14.00 časova u ul. Ustanička 14. Prilikom prijema pismena službenik na prijemu dužan je da na primerak podneska stranke stavi prijemni pečat. Za prijem podnesaka ne naplaćuje se taksa.

Izdavanje uverenja: Uverenja da fizička i pravna lica nisu prekršajno kažnjavana i da im nije izrečana zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti i zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, izdaju se na lični zahtev stranke. Uverenja se izdaju svakog radnog dana od 08.30 do 14.00 časova u ul. Ustanička 14.

Zbog stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama zakona o sudskim taksama od dana 04.04.2016. godine se menja deo odluke koji se odnosi na pouku o pravnom leku i umesto žiro računa suda žalba se taksira sudskim taksenim markama koje moraju biti zalepljene na podnesku žalbe dok u ostalom delu pravna pouka ostaje ista.

Sudske taksene marke se mogu kupiti na šalterima pošte

Prilikom preuzimanja uverenja obavezno poneti dokaz o uplati takse (uplatnicu) i punomoćje za podizanje uverenja.

PREUZIMANjE ZAHTEVA ZA IZDAVANjE UVERENjA U PDF FORMATU

Zahtev za pravno lice za potrebe tendera
Zahtev za fizicko lice
Zahtev za imenovanje u odbor banke


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981