Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

SUDSKA UPRAVA

Poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast. Ovi poslovi su u nadležnosti sudske uprave i organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno, kako bi se strankama olakšalo obavljanje poslova u sudu sa što manje troškova.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Beogradu čine:

PREDSEDNIK SUDA
sudija Olivera Ristanović
*Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.

ZAMENICI PREDSEDNIKA SUDA
Jasmina Savić Popović, Ivana Vlaović, Đuro Pavlica i Slobodan Mladenović
Za zamenike predsednika Suda van sedišta Suda određuje se sudija Radmila Lukić, za Odeljenje Suda u Barajevu, i sudija Radmila Savić, za Odeljenje Suda u Grockoj, koji će obavljati pojedine poslove sudske uprave koji im budu povereni.
*Sud ima jednog ili više zamenika predsednika suda, koji zamenjuju predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

UPRAVITELj SUDA
Zorana Antić
*Upravitelj suda pomaže predsedniku suda u poslovima sudske uprave koji se odnose na finansijsko-materijalno i administrativno-tehničko poslovanje suda, u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

SEKRETAR SUDA
Ivana Marković
*Sekretar suda pomaže predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI SEKRETARI
Irena Ljiljak
Dragana Novaković Popović


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981