Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

PRAVNI PROPISI

U obavljanju delatnosti državnog organa Prekršajni sud u Beogradu i organizacione jedinice suda primenjuju Ustav Republike Srbije, Zakon o prekršajima, Zakon o uređenju sudova, Sudski poslovnik, Zakon o sudijama, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o radu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o sudskim taksama i druge zakone i podzakonske akte.

Prekršajni sud u Beogradu u svom radu koristi preko 200 zakona i oko 800 podzakonskih akata, a najčešće korišćeni propisi su: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Carinski zakon, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o radu, Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, Zakon o javnom redu i miru, Zakon o oružju i municiji, Zakon o strancima, Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o oglašavanju, Odluka o komunalnom redu, Odluka o auto-taksi prevozu, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i druge zakone i podzakonske akte.


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981