Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

MILAN MARINOVIĆ

Rođen 13. februara 1963. godine u Valjevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Pravosudni ispit položio 1997. godine.
Od septembra 1994. godine radio kao pripravnik kod Gradskog sudije za prekršaje u Beogradu a po položenom pravosudnom ispitu kao stručni saradnik u istom organu.
Odlukom Vlade Republike Srbije od 14.08.1998. godine prvi put imenovan za sudiju kod Gradskog sudije za prekršaje u Beogradu, a zatim 24.08.2006. godine ponovo imenovan na istu funkciju.
Kao predstavnik sudija za prekršaje Republike Srbije, u toku 2009. godine bio je član radne grupe za izradu merila i kriterijuma za izbor sudija u Republici Srbiji.
Na predlog Visokog saveta sudstva Odlukom o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti koju je donela Narodna skupština Republike Srbije 29.12.2009. godine izabran za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu. Odlukom o izboru sudija na stalnu funkciju koju je doneo Visoki savet sudstva izabran za sudiju na stalnoj sudijskoj funkciji u Prekršajnom sudu u Beogradu.
Bio je član radne grupe koju je obrazovalo Ministarstvo pravde i državne uprave a koja je uradila nacrt Zakona o prekršajima koji je 2013. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije i čija je primena počela 01.03.2014. godine.
Angažovan kao član radne grupe za izradu Praktikuma za postupanje sudija prekršajnih sudova po novom Zakonu o prekršajima i radne grupe za izradu Zbirke obrazaca po novom Zakonu o prekršajima.
Trenutno član nekoliko radnih grupa za izmene postojećih propisa, među kojima su: Radna grupa koja je obrazovana odlukom Predsednika Vlade Republike Srbije sa zadatkom da izradi nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Bio član radne grupe koja je izradila nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača.
Učestvovao kao predavač na temu najvažnijih novina po novom Zakonu o prekršajima, osnovnih načela prekršajnog postupka, prekršajnog naloga, zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po novom Zakonu o prekršajima i sporazuma o priznanju prekršaja.
U dosadašnjoj karijeri objavio više radova u vezi prekršaja i prekršajnog postupka na teme: „Problemi sudija za prekršaje kao posledica nejasnoća nekih propisa o prekršajima (2006. godine)“, „Zadržavanje lica pod dejstvom alkohola ili drugih omamljujućih sredstava i zadržavanje putne isprave okrivljenog kao mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog u prekršajnom postupku“, „Prekršaji po Zakonu o agenciji za borbu protiv korupcije i Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti (2012. godine)“, „Prekršajni nalog po novom Zakonu o prekršajima (2013. godine)“ kao i „Sporazum o priznanju prekršaja za prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima“.
Zamenik člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013.-2018. godine.
Član Programskog saveta Pravosudne akademije.
Učestvovao u organizaciji i održavanju više okruglih stolova sudija Prekršajnog suda u Beogradu sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Uprave carina – Odseka za carinske prekršaje Carinarnice Beograd.
Odlukom Visokog saveta sudstva od 30.12.2009. godine postavljen za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu.
Odlukom o izboru Predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, od strane Narodne skupštine Republike Srbije od 23.05.2014. godine, je izabran za predsednika Prekršajnog suda u Beogradu na pet godina.


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981