Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

OBUKA ZAPOSLENIH NA TEMU
„ETIKA I INTEGRITET U JAVNOM SEKTORU“


Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji predviđeno je da obuke o etici i integritetu budu obavezne za sve zaposlene u javnom sektoru pa u skladu sa tim je i naša institucija prepoznala potrebu da delegira osobe podobne da prođu obuku za trenere iz ove oblasti. U junu mesecu 2015. godine Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je obuku za trenere iz oblasti etike i integriteta zaposlenih u javnom sektoru koju su pohađali Olivera Ristanović, sudija Prekršajnog suda u Beogradu i Zorana Antić, upravitelj Prekršajnog suda u Beogradu. Olivera Ristanović i Zorana Antić stekle su zvanje trenera - predavača (akt Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije br. 014-021-01-0001/15-06 od 21.07.2015. godine). Od tada, kao treneri su u Prekršajnom sudu u Beogradu održale brojne obuke iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru. Obuka na ovu temu se u našem sudu odvija kontinuirano.

Naime, tokom 2016 i 2017 godine naši predavači - treneri su zaposlene u Prekršajnom sudu u Beogradu upoznale sa osnovnim pojmovima iz oblasti etike i intergiteta u javnom sektoru, sa odredbama Kodeksa ponašanja državnih službenika – standardima, kao i sa značajem uloge državnih službenika u uspostavljanju poverenja u rad ove institucije.

Tokom 2017 i 2018 godine zaposleni u Prekršajnom sudu u Beogradu su prošli obuku na temu „postupanje državnih službenika u skladu sa vrednostima javnog sektora“ gde im je predočeno da pri vršenju radnih dužnosti ispravno postupaju, odnosno na način kojim se štiti javni interes. Takođe, u drugom delu obuke ukazano im je na etičke dileme i „prepoznavanje etičkih dilema u praksi“ i dati putokazi na njihovo rešavanje.

Naši treneri su do kraja 2018. godine održale niz obuka tako da je 368 zaposlenih u Sudu upoznato kako etičnim ponašanjem doprinose izgradnji ličnog i profesionalnog integriteta čime doprinose i integritetu Prekršajnog suda u Beogradu.

Prekršajni sud u Beogradu je Godišnjim rasporedom poslova za 2019. godinu predvideo da se obuka zaposlenih iz ove oblasti nastavi i to održavanjem napredne obuke na temu „ rizične situacije za nastanak korupcije i prepoznavanja sukoba interesa“ i „pojam odgovornosti u javnom sektoru“ sa ciljem otklanjanja rizika od nastanka korupcije u sudu. Održavanje obuke iz oblasti etike i integriteta u javnom sektoru je sastavni deo sprovođenja mera iz Plana integriteta ove institucije za period 2016-2019 godine.


Slika 1


Slika 2


Slika 3


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981