Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

JAVNOST RADA

POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA NA RAD SUDA

JAVNOST RADA

Javnost rada suda obezbeđuje se: javnim održavanjem ročišta, objavljivanjem odluka, davanjem obaveštenja zainetesovanim licima o toku prekršajnog postupka, upoznavanjem javnosti o svom radu putem sredstava javnog informisanja.

U skladu sa Zakonom o prekršajima („Sl. glasnik RS“ br. 65/2013) pretres je javan. Sudija koji vodi prekršajni postupak može isključiti javnost za ceo pretres ili jedan njegov deo ako to zahtevaju opšti interesi ili razlozi morala. Ako se postupak vodi protiv maloletnika, pretres će se održati bez prisustva javnosti.

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i prekršajnim postupcima, predsednik, sudije i ostali zaposleni dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i bezbednosti učesnika u postupku.

Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik suda. Predsednik suda se stara i o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih medija na suđenjima.

Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika, uz prethodno pribavljenu saglasnost sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.

Fotografisanje, audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, obavljaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.

Fotografisanje, audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika, u skladu sa posebnim zakonom.

U cilju obezbeđenja javnosti rada Prekršajni sud u Beogradu daje podatke:

  1. Poreski identifikacioni broj: 106400239;
  2. Radno vreme Prekršajnog suda u Beogradu je od 07,30 do 15,30 svakog radnog dana;
  3. Adresa Prekršajnog suda u Beogradu je ul. Ustanička br. 14, Beograd, e-mail: staresina_gprek@ptt.rs
  4. Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima je Predsednik suda, sudija Olivera Ristanović, tel. 011/688-08-92

Vrh strane

POSTUPANJE PO PRITUŽBAMA NA RAD SUDA

U skladu sa odredbom čl. 8 Zakona o uređenju sudova, stranka i drugi učesnik u sudskom postupku imaju pravo pritužbe na rad suda kada smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav nedozvoljen uticaj na njegov tok i ishod.

Kada stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku podnese pritužbu, predsednik suda je dužan da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe, kao i predsednika neposredno višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

Radi blagovremenog i tačnog informisanja stranaka o osnovanosti podnete pritužbe, veoma je važno da stranke u pritužbi koju podnose označe sve neophodne podatke kako bi predsednik suda mogao da ispita pritužbu, a posebno: oznaku predmeta, razlog prituženja ili predstavke i ime, prezime i tačnu adresu prebivališta podnosioca pritužbe.

Sve pritužbe na rad sudija i sudskog osoblja ovog suda, kao i urgencije stranaka podnose se u pisanom obliku.

U prilogu se nalazi analiza pritužbi podnetih tokom 2017. godini.

Analiza pritužbi na rad Prekršajnog suda u Beogradu tokom 2017. godine

Vrh strane


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981