Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

JAVNOST RADA

Javnost rada suda obezbeđuje se: javnim održavanjem ročišta, objavljivanjem odluka, davanjem obaveštenja zainetesovanim licima o toku prekršajnog postupka, upoznavanjem javnosti o svom radu putem sredstava javnog informisanja.

U skladu sa Zakonom o prekršajima („Sl. glasnik RS“ br. 65/2013) pretres je javan. Sudija koji vodi prekršajni postupak može isključiti javnost za ceo pretres ili jedan njegov deo ako to zahtevaju opšti interesi ili razlozi morala. Ako se postupak vodi protiv maloletnika, pretres će se održati bez prisustva javnosti.

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i prekršajnim postupcima, predsednik, sudije i ostali zaposleni dužni su da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti, kao i bezbednosti učesnika u postupku.

Obaveštenja za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik suda. Predsednik suda se stara i o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih medija na suđenjima.

Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika, uz prethodno pribavljenu saglasnost sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimljene radnje.

Fotografisanje, audio i video snimanje u sudnici, nakon pribavljenog odobrenja, obavljaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan tok suđenja i red u sudnici.

Fotografisanje, audio i video snimanje u zgradi suda može se obaviti samo uz prethodno pribavljeno pisano odobrenje predsednika, u skladu sa posebnim zakonom.

U cilju obezbeđenja javnosti rada Prekršajni sud u Beogradu daje podatke:

  1. Poreski identifikacioni broj: 106400239;
  2. Radno vreme Prekršajnog suda u Beogradu je od 07,30 do 15,30 svakog radnog dana;
  3. Adresa Prekršajnog suda u Beogradu je ul. Ustanička br. 14, Beograd, e-mail: staresina_gprek@ptt.rs
  4. Lice ovlašćeno za saradnju sa novinarima i javnim glasilima je Predsednik suda, sudija Milan Marinović, tel. 011/688-08-92

Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981