Republika Srbija
Prekršajni sud u Beogradu

ћирилица

INFORMACIJE O PREKRŠAJNOM SUDU

Naziv organa: Prekšajni sud u Beogradu
Adresa sedišta: Ustanička br. 14, Beograd
Matični broj: 17772821
Poreski identifikacioni broj: 106400239
Adresa za prijem podnesaka: Ustanička br. 14, pult kod glavnog ulaza
Adresa za prijem elektronskih podnesaka: uprava@bg.pk.sud.rs i predsedniksuda@bg.pk.sud.rs
Radno vreme: radnim danima od 07.30 – 15.30 časova, dok u neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije u prostorijama PU za Grad Beograd u Ul. Bulevar despota Stefana 107.

POLOŽAJ

ISTORIJAT

NADLEŽNOST

ORGANIZACIJA

KONTAKT

Položaj

Prekršajni sud u Beogradu smešten je u ul. Ustanička br. 14.
Odeljenje Suda u Barajevu nalazi se u ul. Svetosavska br. 2, tel. 011/8302-146, pksbarajevo@gmail.com
Odeljenje Suda u Grockoj u ul. Bulevar oslobođenja br. 22, tel. 011/8500-482, pksgrocka@gmail.com

Dežurne službe nalaze se u:
- ul. Despota Stefana br. 107, Dežurna služba
- ul. Savska br. 35, Dežurna služba
- ul. Makenzijeva br. 31, Dežurna služba, 011/2453-142, lok. 199, pksmakenzijeva@gmail.com

Vrh strane

Istorijat

Pravne norme iz oblasti prekršajnog prava nalazimo još u rimskom privatnom pravu. Takve norme su se donosile za čuvanje javnog reda i mira, protiv nasilja, samovolje, smetanja poseda i sl. donosio ih je Kurilski edil, koji je bio šef policije i imao je, između ostalog, zadatak da osigura red na trgovima, pijacama i drugim javnim mestima. Stupanjem na dužnost Kurilski edil je izdavao proglas o tome kako će pojedine slučajeve rešavati koji dođu kod njega. Ove pravne norme nazivane su edikti i za njih je bio postupak brži i sa mnogo manje formalnosti, nego što je bio u krivičnom i građanskom postupku.

U staroj Jugoslaviji prekršaji su bili predmet krivičnog prava, a samo na teritoriji Vojvodine važio je poseban Zakon o prekršajima koji je donet 1879. godine, za vreme Ugarske. Desetog juna 1926. godine napravljen je projekat Zakona o istupima za kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca (Uvodne odredbe 1. Istupi su ona krivična dela, za koja zakon propisuje zatvor od trideset dana ili novčanu kaznu do devetstotina dinara.)

Krivični zakon koji je donet 1929. godine nije predvideo prekršaje, jer je iste trebalo da reguliše gore pomenuti Zakon, za koji je bio pripremljen prednacrt, međutim nije došlo do donošenja tog zakona.

Osnovni Zakon o prekršajima u FNRJ donet je 1947. godine. On je kao savezni zakon, potpuno uredio osnovne institute prekršaja: uslove i osnove prekršajne odgovornosti, prekršajne kazne, zastarelost, organizaciju i nadležnost prekršajnih organa, prekršajni postupak, kao i ostale odredbe, uključujući i izvršenje rešenja o prekršajima.

Novi Osnovni Zakon o prekršajima donet je 1951. godine u formi prečišćenog teksta, dok su izmene i dopune Osnovnog Zakona o prekršajima izvršene 1965. godine i sadrže bitne novine u pogledu sistema prekršajnog postupka. Za vođenje prekršajnog postupka nadležan je Opštinski sudija za prekršaje, a u drugom stepenu nadležno je Sresko veće za prekršaje, ako zakonom nije određeno da u drugom stepenu vodi postupak Republičko veće za prekršaje. Značajne novine sastoje se i u tome što se okrivljenom dozvoljava da u prekršajnom postupku može uzeti branioca, a uveden je i pravni institut sudske zaštite i insititut obnove postupka.

U vremenu od 1972. do 1974. godine nastupio je period donošenja republičkih i pokrajinskih Zakona o prekršajima. Kao i u većini drugih oblasti i u oblasti prekršaja dobili smo 9 zakonodavnih područja, koja se uređuju saveznim, republičkim i pokrajinskim zakonima.

U SR Srbiji, van pokrajina, u prvom stepenu prekršajni postupak vode sudije za prekršaje, odnosno Gradski sudija za prekršaje grada Beograda, a u drugom stepenu Gradsko veće za prekršaje grada Beograda, odnosno veća za prekršaje koja su locirana u sedištima među opštinskih regionalnih zajednica. U SAP Kosovo konstituisani su sudovi za prekršaje, dok u SAP Vojvodini u prvom stepenu postupak vode sudije za prekršaje, a u drugom stepenu pokrajinsko Veće za prekršaje.

Konačno, 2005. godine donet je novi Zakon o prekršajima, objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 101 od 25.11.2005. godine, koji je nakon više odlaganja počeo da se primenjuje 01.01.2010. godine. Ustanovljavanjem posebnih prekršajnih sudova i prevođenjem sudija za prekršaje iz upravne sfere u pravosudni sistem, Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS" br. 116/08) rešeno je jedno od najvažnijih i najkontroverznijih pitanja našeg prekršajnog prava i time je udovoljeno ustavnopravnom i međunarodnopravnom zahtevu da o pravima i dužnostima građana, posebno o njihovom kažnjavanju može konačno da odlučuje samo sud.

Počev od 01.01.2010. godine, počeli su sa radom Prekršajni sudovi koji su ranije bili posebni državni organi - sudije za prekršaje, a prekršajni postupak je Zakonom o prekršajima (Sl.gl. RS broj 101/05, 116/08 i 111/09) kao i najnovijim Zakonom o prekršajima (Sl.gl.RS broj 65/2013), koji je u primeni od 01.03.2014. godine, uređen kao sudski postupak.

Vrh strane

Nadležnost

- Stvarna nadležnost:
Prekršajni sud u Beogradu u prvom stepenu sudi u prekršajnim postupcima, ako nije nadležan organ uprave, i vrši druge poslove određene zakonom.

- Mesna nadležnost:
Prekršajni sud u Beogradu, u skladu sa članom 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (Sl.gl. Rs. broj 101/2013) nadležan je za teritoriju gradskih opština Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Surčin i Čukarica, sa odeljenjima suda u Barajevu i Grockoj.

Kontrolu nad radom i primenom propisa Prekršajnog suda u Beogradu vrše Prekršajni Apelacioni sud, Vrhovni Kasacioni sud, Visoki Savet sudstva i Ministarstvo pravde Republike Srbije.

Sredstva za rad Prekršajnog suda u Beogradu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u skladu sa potrebom blagovremenog i urednog izvršavanja njegove funkcije.

Prekršajni sud u Beogradu sprovodi prvostepeni prekršajni postupak na osnovu Zakona o prekršajima, a na postupak pred sudom koji nije propisan odredbama ovog zakona shodno se primenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, dok se na unutrašnje poslovanje koje podrazumeva vršenje organizacionih i administrativno-tehničkih poslova primenjuje Sudski poslovnik.

Vrh strane

Organizacija

Organizacione jedinice koje obavljaju poslove Prekršajnog suda u Beogradu su sledeće:

1. UPRAVA SUDA. Poslovi Uprave suda su rukovođenje i upravljanje sudom, poslovi i ovlašćenja u vezi sa organizacijom rada, finansijskim, materijalnim i administrativnim poslovanjem kojim se obezbeđuju uslovi za pravilan rad i poslovanje suda.
Upravu suda čine: Predsednik suda, zamenici predsednika suda, upravitelj suda, sekretar i administrativno - tehnički sekretari suda.

Predsednik suda: Olivera Ristanović, Ustanička 14
Sekretar suda: Ivana Marković, ul. Ustanička br. 14, тел. 011/6550879
Upravitelj suda: Zorana Antić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 149, z.antic@bg.pk.sud.rs

2. KADROVSKA I OPŠTA SLUŽBA. Obavlja poslove koji se odnose na regulisanje statusa zaposlenih lica, poslove kojima se stvaraju tehnički uslovi za rad suda a koji se odnose na nabavku kancelarijskog i drugog materijala, na održavanje opreme, Kancelarijskog nameštaja i drugih sredstava za rad, održavanje higijene, organizaciju prevoza u vezi rada suda i organizaciju protiv - požarne zaštite.

Šef kadrovske službe: Dušanka Miladinović, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 145, kadrovska@bg.pk.sud.rs

3. PISARNICA SUDA. U pisarnici suda obavljaju se administrativno - tehnički poslovi po svim predmetima po kojima se postupa u radu suda i koji su određeni Zakonom o prekršajima i Sudskim poslovnikom.
Poslovi pisarnice se obavljaju u sledećim Odsecima: Odsek pisarnice, Odsek ekspedicije i Odsek izvršenja.

Upravitelj pisarnice: Dragana Gobeljić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 22, tel. 011/655-08-73, pisarnica@bg.pk.sud.rs
Šef odseka pisarnice: Maja Terzić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 21, tel. 011/655-08-78.
Šef odseka ekspedicije: Milena Bone, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 22, tel. 011/655-08-73.
Šef odseka izvršenja: Danica Rajić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 21, tel. 011/655-08-77.

4. IT Odsek (Odsek informacionih tehnologija).

Sistem administrator: Miljana Nikolić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 132, m.nikolic@bg.pk.sud.rs

5. DAKTILOBIRO. Organizaciona jedinica daktilografa obavlja poslove zapisničara u prekršajnom postupku i daktilografske poslove u daktilobirou.

Šef daktilobiroa: Mirjana Nastić, ul. Ustanička br. 14, kanc. br. 32.

6. RAČUNOVODSTVO. Računovodstvo se stara o pravilnoj primeni materijalno finansijskih propisa u vezi poslovanja prekršajnog suda.

Šef računovodstva: Branka Stamenković, ul. Ustanička br. 14, tel. 011/655-08-37, racunovodstvo_gprek@gmail.com

Vrh strane

Kontakt

Sedište suda
ul. Ustanička br. 14

Predsednik suda
Olivera Ristanović

Sekretar suda
IVANA MARKOVIĆ

655-0879
sekretar@bg.pk.sud.rs

Upravitelj pisarnice
DRAGANA GOBELJIĆ

655-0873
pisarnica@bg.pk.sud.rs

Šef odseka pisarnice
MAJA TERZIĆ

655-0878

Šef odseka izvršenja
DANICA RAJIĆ

655-0878


Copyright© 2014. Prekršajni sud u Beogradu. Sedište: Ustanička broj 14, tel. 011/655-0981